کاربردها

فناوری زنجیره بلوک خدمات مبتنی بر تراکنش را دگرگون خواهد کرد. در این بخش زمینه های بکارگیری فناوری بلاک چین و کاربرد آن در صنایع مختلف معرفی شده است. این صفحه به صورت مداوم و بر اساس مطالب ارسالی اعضا تکمیل تر خواهد شد.: